Update coronavirus | Comak Administratiekantoor Haarlem

Gisteren heeft premier Rutte in de persconferentie aangegeven de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken verlengd tot 28 april. Dit betekent dat de horecagelegenheden, maar ook andere ondernemingen waarbij fysiek contact nodig is, in ieder geval gesloten blijven tot 28 april. Naast de belangrijke persconferentie van de premier en minister De Jonge was er eerder op de dag een persconferentie van minister Koolmees.

In deze persconferentie heeft hij de werking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uitgelegd. Niet alleen deze regeling tegemoetkoming heeft afgelopen week aandacht gekregen, ook  de andere tegemoetkomingen (Tozo en TOGS) hebben meer duiding gekregen. Via dit bericht willen we jullie informeren over deze drie maatregelen. De andere maatregelen zoals het versoepelen van de kredietaanvragen bij banken, behandelen we kort aan het einde van dit bericht. We merken dat jullie vooral vragen hebben over de tegemoetkomingen en minder aan leningen die later terugbetaald moeten worden.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Zoals benoemd zijn er drie vormen van tegemoetkomingen vanuit de overheid: de NOW, de Tozo en de TOGS. Aanmelden voor de NOW kan, als alles goed gaat, vanaf 6 april bij het UWV. Om in aanmerking te komen voor de NOW moet er sprake zijn van omzetverlies van minstens twintig procent. Voor sommige ondernemingen is de hoogte van het omzetverlies evident, bij andere ondernemingen is de hoogte wat lastiger te bepalen. Belangrijk is dat er een inschatting gemaakt wordt en dat de juiste gegevens worden aangeleverd. Er volgt dan binnen twee tot vier weken een uitkering vanuit het UWV en later wordt bekeken of de hoogte van deze uitkering afdoende is geweest. Het te weinig (te veel) uitgekeerde bedrag wordt later nabetaald (teruggevorderd).

De hoogte van de uitkering bedraagt 90 procent van de loonsom indien er sprake is van 100 procent omzetverlies. Wanneer er minder omzetverlies is geweest, wordt dit percentage als basis genomen voor de uitkering. Als voorbeeld noemen we een organisatie die een omzetverlies heeft van 60 procent. Dit betekent dat er voor 40 procent nog omzet is en dat 40 procent van het salaris ‘gewoon’ doorbetaald kan worden. In dit geval bedraagt de uitkering van het UWV dus 90 procent van 60 procent van de loonsom, in casu 54 procent.

Het maximale SV-loon per maand voor één persoon bedraagt € 9.538,-; indien een werknemer meer verdient dan dit bedrag, wordt het meerdere van dit bedrag niet meegerekend. Overigens moeten ook flexwerkers (oproepers) door worden betaald. Voor het aantal uren en de loonsom kunnen wij een berekening maken. Neem hier gerust contact met ons over op.

Een harde voorwaarde voor de NOW is dat werknemers geen ontslag krijgen om bedrijfseconomische redenen. Indien een werknemer toch vanwege een dreigend faillissement ontslagen wordt, vervalt het recht op NOW voor de gehele onderneming en volgt er een boete. Dit is om misbruik van de regeling te voorkomen en om zekerheid te krijgen dat de regeling gebruikt wordt waarvoor deze bedoeld is; het behoud van de werkgelegenheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Deze regeling is, zoals de naam al aangeeft, in het leven geroepen om zelfstandigen te ondersteunen. De tegemoetkoming is met name bedoeld om voor een inkomen te zorgen en niet zozeer voor het overeind houden van je onderneming. Je inkomen wordt aangevuld tot een sociaal minimum en de tegemoetkoming wordt gestort op je privérekening. De uitkering bedraagt maximaal € 1.500,- en een ondernemer komt er voor in aanmerking als hij of zij aan het urencriterium voldoet of dat verwacht.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd bij de gemeente waar de ondernemer woont. Sommige gemeentes hebben een eigen loket, andere gemeentes maken gebruik van een collectief genaamd 155.nl. Via de website (https://www.155.nl) kunnen de gegevens van de ondernemer door worden gegeven. Die gegevens worden doorgespeeld naar de gemeente en zij neemt contact met je op voor aanvullende gegevens. Iedere gemeente volgt hier een eigen procedure in, maar doorgaans wordt gevraagd om een recente kopie van een bankafschrift, een recent uittreksel van de KvK, een verklaring van (andere) inkomsten en een kopie van het legitimatiebewijs.

De procedure voor aanmelding is zelfstandig goed mogelijk. Mochten jullie echter hulp nodig hebben en er samen (uiteraard telefonisch) doorheen te lopen, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. De uitkering geldt vooralsnog voor maximaal drie maanden.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Voor bepaalde sectoren, zoals de horeca, de reisbranche of de kappersbranche, geldt dat zij de deuren hebben moeten sluiten. Dit betekent dat de omzet volledig is weggevallen, maar dat de kosten veelal ‘gewoon’ doorlopen. Voor deze ondernemingen die direct schade ondervinden van de diverse kabinetsmaatregelen geldt dat zij een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- kunnen aanvragen.

De aanvraag kan worden gedaan via https://rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Of een onderneming in aanmerking komt hangt af van de activiteiten van de onderneming. Deze activiteiten zijn bekend bij de KvK onder een SBI-code. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes) staat een lijst van SBI-codes die een tegemoetkoming aan kunnen vragen.

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan deze tegemoetkoming. Zo mag de vestiging niet gelijk zijn aan het woonadres van de ondernemer (uitgezonderd horeca), moet er sprake zijn van een omzetverlies van minstens € 4.000,-, dienen de vaste lasten minstens € 4.000,- te bedragen en mag er niet reeds sprake zijn van een faillissement of surseance van betaling.

Indien de SBI-code van de onderneming niet strookt met de daadwerkelijke activiteiten van de onderneming en er dus de situatie ontstaat dat de tegemoetkoming niet aangevraagd kan worden, maar wel van toepassing zou moeten zijn, kan een extra formulier ingevuld worden voor een niet-aansluitende SBI-code en wordt de casus door de RvO bekeken.

Overige maatregelen

Andere maatregelen hebben vooral betrekking op het aanvragen van (extra) financieringen bij banken. De wettelijke eisen voor financieringen worden versoepeld en banken worden daarmee in staat gesteld eenvoudiger leningen te kunnen verschaffen. Het beste kan dit worden overlegd met de bank. Zoals in onze eerdere mailing ook aangegeven, zijn wij gaarne bereid jullie te helpen bij dergelijke aanvragen.

De laatste maatregel is uitstel van belastingbetaling. We merken dat een aantal ondernemers graag gebruik willen maken van de regeling en dat er ook een groep is die aangeeft de belastingen, zolang het kan, gewoon door te willen betalen. Het vragen van uitstel gaat momenteel weliswaar gemakkelijk, maar het leidt niet tot afstel. Indien de belastingen (zonder problemen) betaald kunnen worden, raden we aan dit ook gewoon te doen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er dan geen schulden ontstaan en anderzijds is er ook een gemeenschappelijk belang; het is voordeliger voor ons allemaal als de belastingen betaald worden. Mochten jullie uitstel aan willen vragen, dan kunnen wij dat voor jullie doen bij het indienen van aangiften of als reactie op belastingaanslagen. Ook als jullie twijfelen of uitstel nodig is, kunnen we daarover overleggen.

Tenslotte willen we eindigen met de boodschap waar we tot nu toe elke mailing mee eindigen, namelijk dat we hopen dat het goed met jullie gaat. Steeds meer mensen raken besmet en worden ziek. Bijna iedereen kent wel iemand die met het virus te maken heeft en we hopen dat alles tot een goed einde komt. We wensen jullie heel veel sterkte toe in deze zware en onzekere tijden.

  • Comak Administratie & Fiscaliteiten
  • Tappersweg 8 G
  • 2031 ET Haarlem
  • 023 8 200 200
  • info@comak.nl
  • comak.nl
  • NL003216968B18
  • KvK: 77631269

Comak Administratie & Fiscaliteiten

Comak Administratiekantoor Haarlem
© 2020 Comak Administratie & Fiscaliteiten