Corona-update 27 mei

-De verlenging van de steunmaatregelen uitgelegd-

Woensdag 20 mei jl. heeft minister Koolmees een verlenging van de steunpakketten voor de schade als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aangekondigd. Daarbij heeft de minister aangegeven dat de komende tijd economisch gezien nog zwaar zal zijn. Dit geldt natuurlijk vooral voor de ondernemingen en ondernemers die direct worden getroffen door de maatregelen. De aangekondigde verlenging gaat wel gepaard met een aantal aanpassingen in de regelingen. In deze berichtgeving wordt geprobeerd de aanpassingen zo goed en duidelijk mogelijk uit te leggen. Voor vragen zijn we uiteraard altijd bereikbaar.

Voor de meeste regelingen geldt dat ze, al dan niet in aangepaste vorm, blijven bestaan zoals het momenteel al het geval is. Alleen de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) wordt vervangen door een nieuwe regeling; de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). De Tozo (Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers wordt Tozo 2 en de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt NOW 2.0. Hieronder staan de veranderingen van de regelingen uitgewerkt.

Tozo 2

De regeling voor zelfstandigen houdt in dat het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. De ondernemer heeft door de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus geen of minder inkomen. Bij de oude regeling wordt, in tegenstelling tot de normale bijstandsuitkering, niet gekeken naar het inkomen van de partner (de partnertoets) of naar het vermogen van de ondernemer (de vermogenstoets).

De nieuwe regeling houdt wel rekening met het inkomen van de partner. De vermogenstoets wordt ook in de nieuwe regeling niet toegepast. Wanneer een ondernemer dus voldeed aan de voorwaarden voor de oude regeling, betekent dit niet dat automatisch voldaan wordt aan de voorwaarden voor de vernieuwde Tozo. Indien de ondernemer een partner heeft die ook voor inkomen zorgt, is het aannemelijk dat de tegemoetkoming wordt stopgezet. Vooralsnog is besloten dat de regeling opnieuw moet worden aangevraagd vanaf 1 juni. De daadwerkelijke startdatum verschilt per gemeente.

TVL in plaats van TOGS

Zoals aangegeven maakt de TOGS-regeling plaats voor de TVL. Net als bij de TOGS-regeling wordt gekeken naar de SBI-code van de onderneming. Codes van de sectoren die direct zijn getroffen door de maatregelen zijn te vinden op de website van de RVO (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/vastgestelde-sbi-codes-0). Over het algemeen geldt: indien aan de voorwaarden van de TOGS wordt voldaan, wordt ook aan de voorwaarden van TVL voldaan.

De TOGS-regeling was vrij eenvoudig; indien de SBI-code voorkomt op de lijst van sectoren die recht hebben op tegemoetkoming en indien de onderneming niet hetzelfde adres heeft als het woonadres van de ondernemer (horeca en aparte ruimtes uitgesloten), kreeg de onderneming een tegemoetkoming van € 4.000,-. Deze tegemoetkoming is voor de betaling van de vaste lasten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leases en abonnementen. Voor de loonkosten is de NOW-regeling en voor het levensonderhoud van de ondernemer (bij eenmanszaak en V.O.F.) geldt de Tozo.

De TVL-regeling heeft in zekere zin hetzelfde doel als de TOGS-regeling, maar kent een iets structureler karakter. De tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies en bedraagt maximaal € 20.000,- per drie maanden. Het minimale omzetverlies is dertig procent; indien het omzetverlies lager is, wordt niet aan de voorwaarden voor de TVL voldaan. Andere voorwaarden zijn het aantal werknemers van de organisatie (maximaal 250), een vestiging in Nederland en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 2020.

De regeling heeft betrekking op de periode van 1 juni tot en met 31 augustus. De regeling kan medio juni worden aangevraagd. De precieze datum is nog niet vastgesteld, maar dit wordt op de website van de RVO gecommuniceerd.

NOW 2.0

De regeling die misschien het meest in het nieuws is, is de NOW-regeling. Met name om de ontslagregeling is veel gemoeid. In de oude regeling leverde ontslag van personeel waar de tegemoetkoming voor is aangevraagd een terugbetaling van 150 procent op. In de nieuwe regeling is dit teruggebracht naar 100 procent. Echter, de terugbetaling houdt geen rekening met het omzetverlies waar wél mee wordt gerekend bij de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. Omdat een en ander tekstueel wat lastig uit te leggen is, staat hiernaast een rekenvoorbeeld.

Uit de tabel blijkt dat de totale NOW-tegemoetkoming moet worden terugbetaald en wordt dus geconcludeerd dat er geen NOW-tegemoetkoming ontvangen wordt. Er hoeft nooit meer subsidie te worden terugbetaald dan de hoogte van de totale subsidie; effectief wordt het dan nihil. Hoewel de ‘ontslagboete’ dus is verwijderd uit de regeling, kan het ontslaan van werknemers waarvoor een tegemoetkoming wordt ontvangen nog erg kostbaar blijken. Het is daarom altijd goed om eerst met ons te overleggen alvorens een werknemer om bedrijfseconomische redenen te ontslaan.

De NOW 2.0 kent nog een aantal andere wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW-regeling. Allereerst is het organisaties die een voorschot van € 100.000,- of een totale tegemoetkoming van € 125.000,- of meer hebben ontvangen, niet toegestaan om dividenden uit te keren, bonussen aan het bestuur en directie toe te kennen of om eigen aandelen in te kopen. Zo wordt getracht zoveel mogelijk liquiditeit in de onderneming te houden.

De andere aanpassing in de NOW 2.0 heeft betrekking op het gedeelte van 1,4 uit de tabel. De opslag voor werkgeverslasten wordt verhoogd van dertig naar veertig procent. Deze werkgeverslasten bevatten onder andere vakantietoeslagen, pensioenlasten, etc. De verhoging zorgt voor een betere aansluiting met de werkelijkheid.

De periode die wordt gebruikt om de hoogte van de tegemoetkoming te gebruiken is maart 2020. Voor de oude regeling gold januari als referentiekader. Met deze aanpassing wordt geprobeerd tegemoet te komen aan seizoenswerk.

Tenslotte kent de nieuwe regeling een inspanningsverplichting als het gaat om het stimuleren van het bij- of omscholen van personeel. Het is waarschijnlijk dat door deze crisis de arbeidssituatie verandert. Zo kunnen banen verdwijnen of veranderen. Door personeel bij- of om te scholen wordt geprobeerd personeel een betere kans op werk te geven wanneer de crisis voorbij is.

De regeling kent verder dezelfde wijze als de oude NOW-regeling. Maximaal 90 procent van de loonsom wordt vergoed, met een correctie voor het totale omzetverlies. Indien de totale tegemoetkoming meer bedraagt dan € 25.000,-, is een verklaring van een ‘derde partij’ omtrent het omzetverlies vereist. Dit is ook het geval bij een voorschot van € 20.000,-. Wanneer de totale tegemoetkoming de € 125.000,- overstijgt of wanneer het voorschot groter is dan € 100.000,-, is een verklaring van een onafhankelijke accountant nodig.

Het aanvragen van de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli tot uiterlijk 31 augustus. Voor de NOW 1.0 geldt dat deze aangevraagd kan worden tot en met 5 juni.

Met bovenstaande wordt geprobeerd duidelijkheid te verschaffen in de nieuwe maatregelen die door de overheid zijn gepresenteerd. Hoewel er nog een aantal zaken verder uitgewerkt wordt de komende weken, zijn veel regelingen al vormgegeven. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan verzoeken we jullie vooral om contact op te nemen met ons. We willen jullie ook voor de komende tijd sterkte wensen en helpen jullie graag als dat nodig is.

  • Comak Administratie & Fiscaliteiten
  • Tappersweg 8 G
  • 2031 ET Haarlem
  • 023 8 200 200
  • info@comak.nl
  • comak.nl
  • NL003216968B18
  • KvK: 77631269

Comak Administratie & Fiscaliteiten

Comak Administratiekantoor Haarlem
© 2020 Comak Administratie & Fiscaliteiten