arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden

Alles duidelijk op een rijtje

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Comak V.O.F.

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR COMAK V.O.F (ADMINISTRATIE – EN BELASTINGDESKUNDIGE)

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: Comak V.O.F. gevestigd te Haarlem

- Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan de opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

- Werkzaamheden: Alle door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door de opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

- Bescheiden: Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door de opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

2. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de opdracht/ overeenkomst, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van de opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van de opdrachtnemer. Zij kunnen jegens de opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, alsmede op alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtnemer en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht

1. De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wettelijke regelgeving.

2. De opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.

3. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

Artikel 5 - Verplichting van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever is gehouden alle door de opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat de opdrachtnemer die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de opdracht, tijdig en in de door de opdrachtnemer gewenste vorm en op de door de opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.

2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

3. De opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn de door de opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor de opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

5. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de originele, door de opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan de opdrachtgever retourneren.

6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

Artikel 6 - Honorarium

1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

2. Naast het honorarium worden de door de opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan de opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht. Over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen 21 dagen na factuurdatum.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de opdracht ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door de opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 8 - Regelgeving

1. De opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.

2. De opdrachtgever is ermee bekend dat de opdrachtnemer onder meer, doch niet uitsluitend:

- op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

- op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

- krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) de opdrachtgever te doen.

3. De opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij de opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door de opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 9 - Termijnen

1. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door de opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel aan de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

3. De overeenkomst kan tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat de opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en de opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 10 - Opzegging, ontbinding

1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de andere partij.

2. De overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel de opdrachtnemer als door de opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

3. De opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die de opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de opdrachtnemer, heeft de opdrachtgever recht op medewerking van de opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen.

6. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

1. Het uitvoeren van de opdracht door de opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij de opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan de opdrachtnemer.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan de opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 12 - Geheimhouding en exclusiviteit

1. De opdrachtnemer is verplicht de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op de opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

2. De opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van de opdrachtnemer, op de opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.

4. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

1. In het kader van een opdracht verstrekt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op de opdrachtnemer, kan de opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende de opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor de opdrachtgever verwerken.

2. In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van de opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor de opdrachtgever met informatie en met diensten van de opdrachtnemer en derden, kan de opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

3. Verwerking van persoonsgegevens door de opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 14 - Retentierecht

1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat de opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

2. Onder de zaken genoemd in lid 1 worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 15 - Overmacht

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die ontstaat doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

2. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door de opdrachtnemer.

4. De opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

Artikel 17 - Elektronische communicatie

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen op verzoek van de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 18 - Vervaltermijn

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 19 - Reclames

1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is.

3. In afwijking van het voorgaande lid kunnen partijen kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

We gebruiken cookies